เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week1เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านเรื่องราว เข้าใจความหมายของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  สามารถอธิบายลักษณะของคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  คำที่มักเขียนผิด ได้รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome

-
..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- มนุษย์สองหน้า หน้า ๑-๓๐                          
- คาดเดาเรื่อง

Key  Question
คนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร
การสังเกตความรู้สึกของผู้อื่นทำได้อย่างไร?


เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่องมนุษย์สองหน้า
- อินเทอร์เน็ต
ชง  
ครูใช้คำถาม “คนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร
การสังเกตความรู้สึกของผู้อื่นทำได้อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่อง มนุษย์สองหน้า หน้า ๑-๓๐             โดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน
ชง
 ครูให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองมักเขียนผิด คนละ ๕ คำ พร้อมอธิบายเหตุผลที่ตนเองมักเขียนผิด
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนมักเขียนผิด
ใช้
ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มักเขียนผิดตามคำบอกจำนวน ๒๐  คำ
เชื่อม
 ครูเฉลย จากนั้นวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
 ใช้
นักเรียนนำคำศัพท์มาแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างน้อย ๑๐ คำ

เชื่อม 
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิจารณ์ผลงานของเพื่อนนักเรียนร่วมกันอีกครั้ง
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกันและให้นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ว่าเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่น
- นักเรียนร่วมกันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำไทยแท้และสรุปเป็นรูปเล่มรายงาน
ใช้
 นักเรียนละคู่ออกแบบใบงานเรื่องคำไทยแท้  และแลกเปลี่ยนกันทำใบงานกับเพื่อนคู่อื่นๆ
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การวาดภาพประกอบเรื่อง
 - รายงาน
- ใบงาน ( นักเรียนออกแบบ)

ความรู้ :สามารถอธิบายลักษณะของคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  คำที่มักเขียนผิด ได้รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำ ไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  คำที่มักเขียนผิด และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูได้ให้พี่ๆม.3 วาดภาพสื่อความหมายของคำว่า "มนุษย์สองหน้า" พร้อมให้เหตุผลประกอบ จากนั้นให้ทุกคนแลกเปลี่ยนกันเอ่านสิ่งที่เพื่อนๆได้เขียนและวาดภาพประกอบ ร่วมนั่งล้อมวงพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งค่ะ คุณครูได้แนะนำหนังสือใหม่และให้พี่ๆอ่านเรื่องมนุษย์สองหน้า หน้า ๑-๓๐ แต่สัปดาห์นี้พี่ๆได้เรียนเพียง 2 คาบ จึงอ่านถึงหน้า ๒๐ แล้วสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบการ์ตูนช่อง ซึ่งพี่ๆหลายคนสามารถแปลความหมายของตัวละคร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี ทุกคนมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานส่งตรงตามเวลาที่กำหนดดีมากค่ะ

    ตอบลบ