เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week3เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านเรื่องราวและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆได้ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome


๑๘ - ๒๒
..
๒๕๕๗
โจทย์ :
- มนุษย์สองหน้า หน้า ๖๖ - จบ
- การเขียนแสดงความคิดเห็นความจากสื่อต่างๆเช่น
- บทความ
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
- เหตุการณ์สำคัญต่างๆ


Key  Question
นักเรียนคิดว่าทำไมคนเราชอบวิจารณ์คนอื่น ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Mind Mapping:
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างของสื่อประเภทต่างๆ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
 - วรรณกรรมเรื่องมนุษย์สองหน้า
 - อินเทอร์เน็ต

เชื่อม
ทบทวนเรื่องมนุษย์สองหน้าตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยนักเรียนร่วมกันเล่าเรื่องย้อนกลับ
 ชง
นักเรียนอ่าน มนุษย์สองหน้า หน้า ๖๖- จบโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนเลือกตอนที่อ่านแล้วประทับใจและเขียนสรุปในรูปของการ์ตูนช่อง
 ชง
 ครูให้นักเรียนอ่านบทความ  หนังสือพิมพ์
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เรื่องที่อ่านว่าเป็นอย่างไร
ใช้
นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆที่ครูแจกให้ เช่น บทความ  ข่าว  บทเพลง  ฯลฯลงในสมุดงาน
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของการสื่อสารประเภทต่างๆ
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลจากสื่อต่างๆ
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเล่าเรื่องย้อนกลับ
- เขียนสรุปตอนที่ประทับใจในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
- เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆที่ครูแจกให้ เช่น บทความ  ข่าว  บทเพลง  ฯลฯลงในสมุดงาน
- รูปแบบ Mind Mapping
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างของสื่อประเภทต่างๆ
ความรู้ : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้อ่านเรื่องมนุษย์ 2 หน้าจนจบและร่วมกันเล่าเรื่องย้อนกลับเพื่อทบทวนเรื่องราวและความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเรื่องมนุษย์ 2 หน้านี้ และให้พี่ๆแต่ละคนนำเสนอในรูปแบบงานเขียนบทความสะท้อนความคิดจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งพี่ๆแต่ละคนก็สามารถเขียนออกมาได้ดีนะคะ น่าสนใจเป็นแง่คิดให้ผู้อื่นได้อีกด้วย นอกจากนั้นครูได้อ่านบทความ หนังสือพิมพ์ ให้พี่ๆได้ฟังและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ซึ่งพี่ๆก็สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับฟังได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งยังสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ได้ด้วยค่ะ

    ตอบลบ