เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week8 - 9

หน่วยการเรียนรู้ : กวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภาพ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านเรื่องราวและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิต สามารถแต่งบทร้อยกรองและบทกวีและซาบซึ้งในความหมายที่เขียนได้  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๒ ก..
๓ ต..
๒๕๕๗

โจทย์ :
- กวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภพ
ตอน อวตารกาล ณ ริมธารฝากฝั่งกาล
ตอน ในสายธารแห่งกาลภพ
- บทกลอน บทกวี

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่ากวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภพมีรูปแบบการดำเนินเรื่องราวอย่างไร?
หลักการแต่งบทกลอน บทกวีเป็นอย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์ความหมายของคำและประโยคต่างๆ
Show and Share : การนำเสนอบทกลอน บทกวี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- กวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภพ
เชื่อม
ทบทวนกวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภาพ
ตอน ณ ริมธารฝากฝั่งภพโดยการเล่าเรื่องย้อนกลับ
 ชง
ครูให้นักเรียนอ่าน กวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภพ
ตอน ตอน อวตารกาล ณ ริมธารฝากฝั่งกาล
 (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปโดยวาดภาพการ์ตูนช่อง
ชง
ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำในบทกวีที่ชอบคนละสามคำ อย่างเช่น อนันตกาล มรรคา ธาราภูมิฯลฯ
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่ตนเองชอบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ ถ้านักเรียนจะสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องอวตารกาล ณ ริมธารฝากฝั่งกาลในรูปแบบบทกลอนจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแต่งกลอนสรุปเรื่องที่อ่าน
- ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ชง
ครูติดชาร์ตบทร้อยกรองบนกระดานแล้วให้นักเรียนอ่านและอธิบายฉันลักษณ์จากบทร้อยกรองข้างต้น
เชื่อม
- นักเรียนศึกษาและนำเสนอคำศัพท์พร้อมความหมายจากเรื่อง ณ ริมธารแห่งกาลภพตอนที่อ่านผ่านมาแล้วคนละ ๑๐ คำ
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ใช้
นักเรียนแต่ละคนนำคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งบทร้อยกรองในรูปแบบของกลอนสุภาพ คนละ ๒ บท หรือกลอนเปล่า
เชื่อม
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งกลอนสุภาพอีกครั้ง
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาถึงคุณค่าของการแต่งบทกลอน
ชง
ครูให้นักเรียนอ่าน กวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภาพ
ตอน ในสายธารแห่งกาลภพ(อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
นักเรียนร่วมวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและหลักการแต่งเรื่องราวว่าเป็นอย่างไร
- นักเรียนศึกษาเรื่องการแต่งบทกวี
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการแต่งบทกวี
 ใช้
นักเรียนเขียนบทกวีเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ พร้อมกับวาดภาพประกอบให้สวยงาม
เชื่อม   
นักเรียนนำเสนอผลงาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิจารณ์งานเขียนบทกวีของแต่ละคน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปเรื่องที่อ่านโดยวาดการ์ตูนช่อง
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คำต่างๆที่สื่อความหมายของบทกวี
- การแต่งบทกลอน บทกวี

ความรู้ :สามารถใช้คำและกลุ่มคำสร้างบทกลอน บทกวีได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆและอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกลอน แต่งบทกวี
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. เนื่องจากกวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภพ เป็นเรื่องที่ต้องอ่านและใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ดังนั้นครูจึงเปลี่ยนให้พี่ๆจับคู่กันอ่านก่อน 1 รอบ จนจบเล่ม จากนั้นมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง และให้แต่ละคู่นำเสนอความนำความเข้าใจในแต่ละตอนในรูปแบบภาพวาด ซึ่งแต่ละคู่ตั้งใจทำงาน และวาดภาพออกมาสือความเข้าใจของแต่ละคู่ได้ จากกนั้นครูให้พี่ๆได้ลองแต่งบทกลอนบทกวีโดยครูจะกำหนดภาพให้ และบางคนก็แต่งบทกลอนบทกวีและวาดภาพประกอบเอง ซึ่งงานเขียนของพี่ๆแต่ละคนก็น่าสนใจดีนะคะ

    ตอบลบ