เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week4 - 6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอ่านเรื่องราวและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถสามารถผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบการเขียนเรื่องสั้น ได้ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง

Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๕ส..
-
๑๒ก..
๒๕๕๗

โจทย์ :
- มนุษย์สองหน้า
- การแต่งเรื่องสั้น


Key  Questions
- หลักการเขียนเรื่องสั้นเป็นอย่างไร?
- นักเรียนจะผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบการเขียนเรื่องสั้นได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนองานเขียนเรื่องสั้นของตนเอง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่องมนุษย์สองหน้า
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- เรื่องสั้น
เชื่อม
ทบทวนเรื่องมนุษย์สองหน้าตอนที่อ่านผ่านมาแล้ว โดยนักเรียนร่วมกันเล่าเรื่องย้อนกลับ
 ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถสรุปเรื่องมนุษย์สองหน้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและนำเสนอรูปแบบการสร้างชิ้นงานเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องมนุษย์สองหน้าได้ ( เพลง ละคร การ์ตูนช่องฯลฯ)
ชง
ครูอ่านเรื่องสั้นให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่อง
เชื่อม
นักเรียนกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
(ตัวละคร การดำเนินเรื่อง )
ใช้
 นักเรียนแต่ละคนอ่านเรื่องสั้นคนละ ๑ เรื่อง แล้วเขียนสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านรวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร  การดำเนินเรื่อง  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เชื่อม
 นักเรียนร่วมแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องสั้นที่ได้อ่าน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้น “ นักเรียนจะสามารถเขียนเรื่องสั้นเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ? ”
เชื่อม
นักเรียนศึกษาเรื่องหลักการเขียนเรื่องสั้นและเขียนสรุปลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนเรื่องสั้น คนละ ๑ เรื่องพร้อมกับวาดภาพประกอบให้สวยงาม
เชื่อม  
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- ครูและเพื่อนร่วมวิจารณ์งานเขียนร่วมกันทั้งสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเล่าเรื่องย้อนกลับ

ความรู้ : เข้าใจหลักการเขียนเรื่องสั้นรวมทั้งสามารถเขียนเรื่องสั้นได้
ทักษ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนเรื่องสั้น
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว พี่ๆม.3 ได้นำเสนอข้อคิดจากเรื่องมนุษย์ 2 หน้าให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบของบทความแล้ว สัปดาห์นี้คุณครูจึงไม่ให้นักเรียนนำเสนอเรื่องมนุษย์ 2 หน้าอีก จากนั้นครูครูได้ให้พี่ๆได้สร้างสรรค์งานเขียนในรูปแบบเรื่องสั้น ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการทำงานอยู้ไม่ใช่น้อยเลย แต่พี่ๆก็มีความรับผิดชอบและสามารถใช้ภาษาเขียนได้ดีมากขึ้นดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ