เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Main

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น